• 2018/07 «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • » 2018/09

Monthly Aircraft Movement Summary 31, January 2013

【2013/01/31 23:59】 Fijian Song | Trackback(51) | Comment(0)

Monthly Aircraft Movement Summary

31, January 2013

01, February 2013 Report || December 2012 Report

Flight DateArr Flt NoSTAAC InDep Flt NoSTDAC OutJoint FlightsRouting
01 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
01 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
01 Jan 13   FJ26107:20B73WIE705/ NF41 NAN  VLI  HIR
01 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
01 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
01 Jan 13   FJ41109:45B744QF3842 NAN  AKL
01 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
01 Jan 13   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
01 Jan 13   VH-DHN13:30C650  SUV  NAN  OOL
01 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
01 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
01 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
01 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
01 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
01 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
01 Jan 13FJ41016:55B744   QF3845 AKL  NAN
01 Jan 13FJ26017:25B73W   IE704/ NF40 HIR  VLI  NAN
01 Jan 13FJ21017:25B73H     TBU  NAN
01 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
01 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
01 Jan 13   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
01 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
01 Jan 13NZ75419:20A320   UA6764/ US5320 AKL  AKL
01 Jan 13   NZ75520:20A320UA6765/ US5323 AKL  AKL
01 Jan 13   FJ25320:50B73H  NAN  APW
01 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
02 Jan 13   FJ82200:59B73W  NAN  CXI  HNL
02 Jan 13FJ25201:35B73H     APW  NAN
02 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
02 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
02 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
02 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
02 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
02 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
02 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
02 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
02 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
02 Jan 13VH-DHN12:30C650     SUV  NAN  OOL
02 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
02 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
02 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
02 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
02 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
02 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
02 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
02 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
02 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
02 Jan 13FJ82320:30B73W     HNL  CXI  NAN
02 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
03 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
03 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
03 Jan 13   FJ23106:00B73W  NAN  TRW
03 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
03 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
03 Jan 13   FJ39109:40B744  NAN  HKG
03 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
03 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
03 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
03 Jan 13VP-CKC11:45G550     SIN  NAN
03 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
03 Jan 13FJ23013:00B73W     TRW  NAN
03 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
03 Jan 13   FJ41314:30B73WQF3844 NAN  AKL
03 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
03 Jan 13   DJ15415:40B73H  SYD  NAN  SYD
03 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
03 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
03 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
03 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
03 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
03 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
03 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
03 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
03 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
04 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
04 Jan 13FJ39207:50B744     HKG  NAN
04 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
04 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
04 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
04 Jan 13   FJ91109:50B744QF392 NAN  SYD
04 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
04 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
04 Jan 13NZ5613:00B773   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
04 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
04 Jan 13   NZ5714:15B773UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
04 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
04 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
04 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
04 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
04 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
04 Jan 13   DJ19416:30B73H  BNE  NAN  BNE
04 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
04 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
04 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
04 Jan 13   DJ17617:35B73H  MEL  NAN  MEL
04 Jan 13PX08419:10F100   IE708 POM  HIR  NAN
04 Jan 13FJ91019:35B744   QF391 SYD  NAN
04 Jan 13FJ41220:35B73W   QF3845 AKL  NAN
04 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
04 Jan 13   FJ85320:50B73HQF3837 NAN  APW  HNL
04 Jan 13   FJ93120:50B744QF396 NAN  MEL
05 Jan 13FJ81105:15B744     LAX  NAN
05 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
05 Jan 13FJ93008:05B744   QF395 MEL  NAN
05 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
05 Jan 13   VP-CKC09:00G550  NAN  SYD
05 Jan 13   PX08509:20F100IE709 NAN  HIR  POM
05 Jan 13   FJ39109:40B744  NAN  HKG
05 Jan 13   FJ41110:00B744QF3842 NAN  AKL
05 Jan 13   FJ26111:25B73W  NAN  VLI
05 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
05 Jan 13SB33012:55A320     NOU  NAN  WLS
05 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
05 Jan 13   SB33013:50A320  NOU  NAN  WLS
05 Jan 13NZ5614:00B772   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
05 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
05 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
05 Jan 13   NZ5715:15B772UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
05 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
05 Jan 13FJ26015:35B73W     VLI  NAN
05 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
05 Jan 13FJ85216:05B73H   QF3836 HNL  APW  NAN
05 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
05 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
05 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
05 Jan 13DJ15917:10B73H     SYD  NAN  SYD
05 Jan 13   FJ21117:15B73W  NAN  TBU
05 Jan 13FJ41017:20B744   QF3845 AKL  NAN
05 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
05 Jan 13   DJ15617:55B73H  SYD  NAN  SYD
05 Jan 13SB33118:10A320     WLS  NAN  NOU
05 Jan 13   FJ93318:25B73HQF386 NAN  MEL
05 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
05 Jan 13   SB33119:00A320  WLS  NAN  NOU
05 Jan 13IE70220:30A320     HIR  NAN
05 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
05 Jan 13FJ21021:10B73W     TBU  NAN
05 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
06 Jan 13   FJ25301:45B73W  NAN  APW
06 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
06 Jan 13FJ93206:00B73H   QF385 MEL  NAN
06 Jan 13FJ25206:30B73W     APW  NAN
06 Jan 13FJ39207:50B744     HKG  NAN
06 Jan 13   FJ45108:00B73WQF3836 NAN  CHC
06 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
06 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
06 Jan 13   FJ91109:50B744QF392 NAN  SYD
06 Jan 13   IE70310:00A320  NAN  VLI  HIR
06 Jan 13NZ5612:15B763   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
06 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
06 Jan 13   NZ5713:15B763UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
06 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
06 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
06 Jan 13DJ15715:40B73H     SYD  NAN  SYD
06 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
06 Jan 13   DJ15616:25B73H  SYD  NAN  SYD
06 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
06 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
06 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
06 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
06 Jan 13FJ45017:05B73W   QF3837 CHC  NAN
06 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
06 Jan 13   FJ41318:15B73WQF3844 NAN  AKL
06 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
06 Jan 13PX08419:10F100   IE708 POM  HIR  NAN
06 Jan 13FJ91019:35B744   QF391 SYD  NAN
06 Jan 13   FJ82022:30B73HQF3841 NAN  HNL
06 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
07 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
07 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
07 Jan 13   FJ23106:00B73H  NAN  TRW
07 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
07 Jan 13   PX08509:20F100IE709 NAN  HIR  POM
07 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
07 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
07 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
07 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
07 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
07 Jan 13FJ23013:00B73H     TRW  NAN
07 Jan 13FJ82113:55B73H   QF3840 HNL  NAN
07 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
07 Jan 13   FJ91514:40B73H  NAN  SYD
07 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
07 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
07 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
07 Jan 13ON01515:40B733     INU  MAJ  NAN
07 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
07 Jan 13SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
07 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
07 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
07 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
07 Jan 13   SB33117:15A320  WLS  NAN  NOU
07 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
07 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
07 Jan 13FJ41220:35B73W   QF3845 AKL  NAN
07 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
07 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
08 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
08 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
08 Jan 13   FJ26107:20B73WIE705/ NF41 NAN  VLI  HIR
08 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
08 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
08 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
08 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
08 Jan 13   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
08 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
08 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
08 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
08 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
08 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
08 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
08 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3845 AKL  NAN
08 Jan 13FJ26017:25B73W   IE704/ NF40 HIR  VLI  NAN
08 Jan 13FJ21017:25B73H     TBU  NAN
08 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
08 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
08 Jan 13   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
08 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
08 Jan 13NZ75419:20A320   UA6764/ US5320 AKL  AKL
08 Jan 13   NZ75520:20A320UA6765/ US5323 AKL  AKL
08 Jan 13   FJ25320:50B73H  NAN  APW
08 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
09 Jan 13   FJ82200:59B73W  NAN  CXI  HNL
09 Jan 13FJ25201:35B73H     APW  NAN
09 Jan 13FJ81105:15B744     LAX  NAN
09 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
09 Jan 13   ON01609:00B733  NAN  MAJ  INU
09 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
09 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
09 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
09 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
09 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
09 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
09 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
09 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
09 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
09 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
09 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
09 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
09 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
09 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
09 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
09 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
09 Jan 13FJ82320:30B73W     HNL  CXI  NAN
09 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
10 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
10 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
10 Jan 13   FJ23106:00B73W  NAN  TRW
10 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
10 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
10 Jan 13   FJ39109:40B744  NAN  HKG
10 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
10 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
10 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
10 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
10 Jan 13FJ23013:00B73W     TRW  NAN
10 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
10 Jan 13   FJ41314:30B73WQF3844 NAN  AKL
10 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
10 Jan 13   DJ15415:40B73H  SYD  NAN  SYD
10 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  MEL
10 Jan 13   DJ17616:30B73H  MEL  NAN  BNE
10 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  BNE
10 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
10 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
10 Jan 13   DJ19417:45B73H  BNE  NAN  MEL
10 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
10 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
10 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
11 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
11 Jan 13FJ39207:50B744     HKG  NAN
11 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
11 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
11 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
11 Jan 13   FJ91109:50B744QF392 NAN  SYD
11 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
11 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
11 Jan 13NZ5613:00B773   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
11 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
11 Jan 13   NZ5714:15B773UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
11 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
11 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
11 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
11 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
11 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
11 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
11 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
11 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
11 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
11 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
11 Jan 13PX08419:10F100   IE708 POM  HIR  NAN
11 Jan 13FJ91019:35B744   QF391 SYD  NAN
11 Jan 13FJ41220:35B73W   QF3845 AKL  NAN
11 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
11 Jan 13   FJ85320:50B73HQF3837 NAN  APW  HNL
11 Jan 13   FJ93120:50B744QF396 NAN  MEL
12 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
12 Jan 13FJ81105:15B744     LAX  NAN
12 Jan 13FJ93008:05B744   QF395 MEL  NAN
12 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
12 Jan 13   PX08509:20F100IE709 NAN  HIR  POM
12 Jan 13   FJ39109:40B744  NAN  HKG
12 Jan 13   FJ41110:00B744QF3842 NAN  AKL
12 Jan 13   FJ26111:25B73W  NAN  VLI
12 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
12 Jan 13SB33012:55A320     NOU  NAN  WLS
12 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
12 Jan 13   SB33013:50A320  NOU  NAN  WLS
12 Jan 13NZ5614:00B772   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
12 Jan 13DJ15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
12 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
12 Jan 13   NZ5715:15B772UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
12 Jan 13   DJ15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
12 Jan 13FJ26015:35B73W     VLI  NAN
12 Jan 13DJ17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
12 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
12 Jan 13FJ85216:05B73H   QF3836 HNL  APW  NAN
12 Jan 13   DJ17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
12 Jan 13DJ19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
12 Jan 13DJ15917:10B73H     SYD  NAN  SYD
12 Jan 13   FJ21117:15B73W  NAN  TBU
12 Jan 13FJ41017:20B744   QF3845 AKL  NAN
12 Jan 13   DJ19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
12 Jan 13   DJ15617:55B73H  SYD  NAN  SYD
12 Jan 13SB33118:10A320     WLS  NAN  NOU
12 Jan 13   FJ93318:25B73HQF386 NAN  MEL
12 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
12 Jan 13   SB33119:00A320  WLS  NAN  NOU
12 Jan 13IE70220:30A320     HIR  NAN
12 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
12 Jan 13FJ21021:10B73W     TBU  NAN
12 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
13 Jan 13   FJ25301:45B73W  NAN  APW
13 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
13 Jan 13FJ93206:00B73H   QF385 MEL  NAN
13 Jan 13FJ25206:30B73W     APW  NAN
13 Jan 13FJ39207:50B744     HKG  NAN
13 Jan 13   FJ45108:00B73WQF3836 NAN  CHC
13 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
13 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
13 Jan 13   FJ91109:50B744QF392 NAN  SYD
13 Jan 13   IE70310:00A320  NAN  VLI  HIR
13 Jan 13NZ5612:15B763   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
13 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
13 Jan 13   NZ5713:15B763UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
13 Jan 13VA15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
13 Jan 13   VA15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
13 Jan 13VA17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
13 Jan 13VA15715:40B73H     SYD  NAN  SYD
13 Jan 13   VA15616:25B73H  SYD  NAN  SYD
13 Jan 13   VA17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
13 Jan 13VA19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
13 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
13 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
13 Jan 13FJ45017:05B73W   QF3837 CHC  NAN
13 Jan 13   VA19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
13 Jan 13   FJ41318:15B73WQF3844 NAN  AKL
13 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
13 Jan 13PX08419:10F100   IE708 POM  HIR  NAN
13 Jan 13FJ91019:35B744   QF391 SYD  NAN
13 Jan 13   FJ82022:30B73HQF3841 NAN  HNL
13 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
14 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
14 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
14 Jan 13   FJ23106:00B73H  NAN  TRW
14 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
14 Jan 13   PX08509:20F100IE709 NAN  HIR  POM
14 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
14 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
14 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
14 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
14 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
14 Jan 13FJ23013:00B73H     TRW  NAN
14 Jan 13FJ82113:55B73H   QF3840 HNL  NAN
14 Jan 13VA15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
14 Jan 13   FJ91514:40B73H  NAN  SYD
14 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
14 Jan 13   VA15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
14 Jan 13VA17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
14 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
14 Jan 13SB33116:15A320     WLS  NAN  NOU
14 Jan 13   VA17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
14 Jan 13VA19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
14 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
14 Jan 13   SB33117:15A320  WLS  NAN  NOU
14 Jan 13   VA19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
14 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
14 Jan 13FJ41220:35B73W   QF3845 AKL  NAN
14 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
14 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
15 Jan 13VH-VLC02:00CL604     KOA  NAN  MEL
15 Jan 13   VH-VLC03:00CL604  HNL  NAN  MEL
15 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
15 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
15 Jan 13   FJ26107:20B73WIE705/ NF41 NAN  VLI  HIR
15 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
15 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
15 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
15 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
15 Jan 13   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
15 Jan 13VA15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
15 Jan 13   VA15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
15 Jan 13VA17516:25B73H     BNE  NAN  BNE
15 Jan 13VA19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
15 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
15 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3845 AKL  NAN
15 Jan 13   VA17617:15B73H  BNE  NAN  BNE
15 Jan 13FJ21017:25B73H     TBU  NAN
15 Jan 13FJ26017:25B73W   IE704/ NF40 HIR  VLI  NAN
15 Jan 13   VA19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
15 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
15 Jan 13   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
15 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
15 Jan 13NZ75419:20A320   UA6764/ US5320 AKL  AKL
15 Jan 13   NZ75520:20A320UA6765/ US5323 AKL  AKL
15 Jan 13   FJ25320:50B73H  NAN  APW
15 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
16 Jan 13   FJ82200:59B73W  NAN  CXI  HNL
16 Jan 13FJ25201:35B73H     APW  NAN
16 Jan 13FJ81105:15B744     LAX  NAN
16 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
16 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
16 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
16 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
16 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
16 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
16 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
16 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
16 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
16 Jan 13VA15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
16 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
16 Jan 13   VA15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
16 Jan 13VA17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
16 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
16 Jan 13   VA17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
16 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
16 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
16 Jan 13FJ82320:30B73W     HNL  CXI  NAN
16 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
17 Jan 13VH-JCX03:00LEAR 35     SYD  NAN  MEL
17 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
17 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
17 Jan 13   FJ23106:00B73W  NAN  TRW
17 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
17 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
17 Jan 13   FJ39109:40B744  NAN  HKG
17 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
17 Jan 13NZ75209:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
17 Jan 13   NZ75310:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
17 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
17 Jan 13FJ23013:00B73W     TRW  NAN
17 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
17 Jan 13   FJ41314:30B73WQF3844 NAN  AKL
17 Jan 13VA15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
17 Jan 13   VH-JCX15:00LEAR 35  SYD  NAN  MEL
17 Jan 13   VA15415:40B73H  SYD  NAN  SYD
17 Jan 13VA17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
17 Jan 13   VA17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
17 Jan 13VA19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
17 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
17 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
17 Jan 13   VA19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
17 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
17 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
17 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
18 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
18 Jan 13FJ39207:50B744     HKG  NAN
18 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
18 Jan 13KE13709:20A332     ICN  NAN  ICN
18 Jan 13   FJ41109:45B73HQF3842 NAN  AKL
18 Jan 13   FJ91109:50B744QF392 NAN  SYD
18 Jan 13   KE13810:55A332  ICN  NAN  ICN
18 Jan 13ON91012:00B733     INU  NAN
18 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
18 Jan 13NZ5613:00B773   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
18 Jan 13   FJ91513:35B73H  NAN  SYD
18 Jan 13   ON90014:00B733  NAN  INU
18 Jan 13   NZ5714:15B773UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
18 Jan 13VA15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
18 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
18 Jan 13   VA15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
18 Jan 13VA17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
18 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
18 Jan 13   VA17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
18 Jan 13VA19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
18 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
18 Jan 13FJ41016:55B73H   QF3843 AKL  NAN
18 Jan 13   VA19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
18 Jan 13PX08419:10B738   IE708 POM  HIR  NAN
18 Jan 13FJ91019:35B744   QF391 SYD  NAN
18 Jan 13FJ41220:35B73W   QF3845 AKL  NAN
18 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
18 Jan 13   FJ85320:50B73HQF3837 NAN  APW  HNL
18 Jan 13   FJ93120:50B744QF396 NAN  MEL
19 Jan 13FJ81105:15B744     LAX  NAN
19 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
19 Jan 13FJ93008:05B744   QF395 MEL  NAN
19 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
19 Jan 13   PX08509:20B738IE709 NAN  HIR  POM
19 Jan 13   FJ39109:40B744  NAN  HKG
19 Jan 13   FJ41110:00B744QF3842 NAN  AKL
19 Jan 13   FJ26111:25B73W  NAN  VLI
19 Jan 13FJ91412:25B73H     SYD  NAN
19 Jan 13SB33012:55A320     NOU  NAN  WLS
19 Jan 13NZ5613:00B744   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
19 Jan 13   FJ91513:35B73H  NAN  SYD
19 Jan 13   SB33013:50A320  NOU  NAN  WLS
19 Jan 13   NZ5714:15B744UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
19 Jan 13VA15514:40B73H     SYD  NAN  SYD
19 Jan 13JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
19 Jan 13   VA15415:25B73H  SYD  NAN  SYD
19 Jan 13FJ26015:35B73W     VLI  NAN
19 Jan 13VA17515:40B73H     BNE  NAN  BNE
19 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
19 Jan 13FJ85216:05B73H   QF3836 HNL  APW  NAN
19 Jan 13   VA17616:30B73H  BNE  NAN  BNE
19 Jan 13VA19516:40B73H     MEL  NAN  MEL
19 Jan 13VA15917:10B73H     SYD  NAN  SYD
19 Jan 13   FJ21117:15B73W  NAN  TBU
19 Jan 13FJ41017:20B744   QF3845 AKL  NAN
19 Jan 13   VA19417:45B73H  MEL  NAN  MEL
19 Jan 13   VA15617:55B73H  SYD  NAN  SYD
19 Jan 13SB33118:10A320     WLS  NAN  NOU
19 Jan 13   FJ93318:25B73HQF386 NAN  MEL
19 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
19 Jan 13   SB33119:00A320  WLS  NAN  NOU
19 Jan 13IE70220:30A320     HIR  NAN
19 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
19 Jan 13FJ21021:10B73W     TBU  NAN
19 Jan 13   FJ81022:50B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
20 Jan 13   FJ25301:45B73W  NAN  APW
20 Jan 13FJ92204:15B73H   QF347 BNE  NAN
20 Jan 13FJ93205:00B73H   QF385 MEL  NAN
20 Jan 13FJ25205:30B73W     APW  NAN
20 Jan 13FJ39206:50B744     HKG  NAN
20 Jan 13   FJ45108:00B73WQF3836 NAN  CHC
20 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
20 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
20 Jan 13   IE70309:00A320  NAN  VLI  HIR
20 Jan 13   FJ91110:00B744QF392 NAN  SYD
20 Jan 13NZ5611:15B763   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
20 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
20 Jan 13   NZ5712:15B763UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
20 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
20 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
20 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
20 Jan 13VA15714:40B73H     SYD  NAN  SYD
20 Jan 13   VA15615:25B73H  SYD  NAN  SYD
20 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
20 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
20 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
20 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
20 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
20 Jan 13FJ45017:05B73W   QF3837 CHC  NAN
20 Jan 13   FJ41318:15B73WQF3844 NAN  AKL
20 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
20 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
20 Jan 13PX08419:10F100   IE708 POM  HIR  NAN
20 Jan 13   FJ81022:00B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
20 Jan 13   FJ82022:30B73HQF3841 NAN  HNL
21 Jan 13FJ81104:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
21 Jan 13   FJ23105:00B73H  NAN  TRW
21 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
21 Jan 13KE13708:20A332     ICN  NAN  ICN
21 Jan 13   PX08508:20B738IE709 NAN  HIR  POM
21 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
21 Jan 13NZ75208:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
21 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
21 Jan 13   NZ75309:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
21 Jan 13   KE13809:55A332  ICN  NAN  ICN
21 Jan 13FJ23012:00B73H     TRW  NAN
21 Jan 13FJ82112:55B73H   QF3840 HNL  NAN
21 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
21 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
21 Jan 13JQ11914:05A320     SYD  NAN  SYD
21 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
21 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
21 Jan 13   JQ12015:05A320  SYD  NAN  SYD
21 Jan 13SB33115:15A320     WLS  NAN  NOU
21 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
21 Jan 13ON00915:35B733     INU  NAN
21 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
21 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
21 Jan 13   SB33116:10A320  WLS  NAN  NOU
21 Jan 13N703RK16:12G-5     HNL  SUV  NAN
21 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
21 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
21 Jan 13FJ41219:35B73W   QF3845 AKL  NAN
21 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
22 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
22 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
22 Jan 13   FJ26107:20B73WIE705/ NF41 NAN  VLI  HIR
22 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
22 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
22 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
22 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
22 Jan 13   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
22 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
22 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
22 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
22 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
22 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
22 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3845 AKL  NAN
22 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
22 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
22 Jan 13FJ26017:25B73W   IE704/ NF40 HIR  VLI  NAN
22 Jan 13FJ21017:25B73H     TBU  NAN
22 Jan 13NZ75418:20A320   UA6764/ US5320 AKL  AKL
22 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
22 Jan 13   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
22 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
22 Jan 13   NZ75519:20A320UA6765/ US5323 AKL  AKL
22 Jan 13   FJ25320:50B73W  NAN  APW
22 Jan 13   FJ81022:00B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
22 Jan 13   FJ25522:00ATR-I  NAN  APW
22 Jan 13   FJ82223:59B73H  NAN  CXI  HNL
23 Jan 13FJ25201:35B73W     APW  NAN
23 Jan 13FJ25604:20ATR-I     APW  NAN
23 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
23 Jan 13   ON01608:00B733  NAN  MAJ  INU
23 Jan 13KE13708:20A332     ICN  NAN  ICN
23 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
23 Jan 13NZ75208:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
23 Jan 13   FJ91109:00B73WQF392 NAN  SYD
23 Jan 13   KE13809:55A332  ICN  NAN  ICN
23 Jan 13   NZ75309:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
23 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
23 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
23 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
23 Jan 13JQ11914:05A320     SYD  NAN  SYD
23 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
23 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
23 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
23 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
23 Jan 13   JQ12016:05A320  SYD  NAN  SYD
23 Jan 13FJ91018:30B73W   QF391 SYD  NAN
23 Jan 13FJ82319:30B73H     HNL  CXI  NAN
23 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
24 Jan 13   FJ23105:00B73W  NAN  TRW
24 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
24 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
24 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
24 Jan 13   FJ39108:40B744  NAN  HKG
24 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
24 Jan 13NZ75208:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
24 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
24 Jan 13   NZ75309:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
24 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
24 Jan 13FJ23012:00B73W     TRW  NAN
24 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
24 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
24 Jan 13   FJ41314:00B73WQF3844 NAN  AKL
24 Jan 13   VA15414:40B73H  SYD  NAN  SYD
24 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
24 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
24 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
24 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
24 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
24 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
24 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
24 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
24 Jan 13   FJ81022:00B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
25 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
25 Jan 13FJ39206:50B744     HKG  NAN
25 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
25 Jan 13KE13708:20A332     ICN  NAN  ICN
25 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
25 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
25 Jan 13   KE13809:55A332  ICN  NAN  ICN
25 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
25 Jan 13NZ5612:00B773   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
25 Jan 13   NZ5713:15B773UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
25 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
25 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
25 Jan 13JQ11914:05A320     SYD  NAN  SYD
25 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
25 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
25 Jan 13   JQ12015:05A320  SYD  NAN  SYD
25 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
25 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
25 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
25 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
25 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
25 Jan 13PX08418:10B737   IE708 POM  HIR  NAN
25 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
25 Jan 13FJ41219:35B73W   QF3845 AKL  NAN
25 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
25 Jan 13   FJ85320:50B73HQF3837 NAN  APW  HNL
25 Jan 13   FJ93120:50B744QF396 NAN  MEL
26 Jan 13FJ81105:15B744     LAX  NAN
26 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
26 Jan 13FJ93008:05B744   QF395 MEL  NAN
26 Jan 13   PX08508:20B737IE709 NAN  HIR  POM
26 Jan 13   FJ39108:40B744  NAN  HKG
26 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
26 Jan 13   FJ41110:00B744QF3842 NAN  AKL
26 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
26 Jan 13   FJ26111:25B73W  NAN  VLI
26 Jan 13SB33011:55A320     NOU  NAN  WLS
26 Jan 13   SB33012:50A320  NOU  NAN  WLS
26 Jan 13NZ5613:00B772   UA6764/ US5320 AKL  NAN  AKL
26 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
26 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
26 Jan 13JQ11914:05A320     SYD  NAN  SYD
26 Jan 13   NZ5714:15B772UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
26 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
26 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
26 Jan 13   JQ12015:05A320  SYD  NAN  SYD
26 Jan 13FJ85215:05B73H   QF3836 HNL  APW  NAN
26 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
26 Jan 13FJ26015:35B73W     VLI  NAN
26 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
26 Jan 13VA15916:10B73H     SYD  NAN  SYD
26 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
26 Jan 13   FJ21116:45B73W  NAN  TBU
26 Jan 13   VA15616:55B73H  SYD  NAN  SYD
26 Jan 13SB33117:10A320     WLS  NAN  NOU
26 Jan 13FJ41017:20B744   QF3845 AKL  NAN
26 Jan 13   SB33118:00A320  WLS  NAN  NOU
26 Jan 13   FJ93318:25B73HQF386 NAN  MEL
26 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
26 Jan 13IE70219:30A320     HIR  NAN
26 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
26 Jan 13FJ21020:40B73W     TBU  NAN
26 Jan 13   FJ81022:00B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
27 Jan 13   FJ25301:45B73W  NAN  APW
27 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
27 Jan 13FJ93206:00B73H   QF385 MEL  NAN
27 Jan 13FJ25206:30B73W     APW  NAN
27 Jan 13FJ39206:50B744     HKG  NAN
27 Jan 13   FJ45108:00B73WQF3836 NAN  CHC
27 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
27 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
27 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
27 Jan 13   IE70309:00A320  NAN  VLI  HIR
27 Jan 13NZ5611:15B763   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
27 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
27 Jan 13   NZ5712:15B763UA6765/ US5323 AKL  NAN  AKL
27 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
27 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
27 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  SYD
27 Jan 13VA15714:40B73H     SYD  NAN  BNE
27 Jan 13   VA15615:25B73H  BNE  NAN  SYD
27 Jan 13   VA17615:30B73H  SYD  NAN  BNE
27 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
27 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
27 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
27 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
27 Jan 13FJ45017:05B73W   QF3837 CHC  NAN
27 Jan 13PX08418:10B737   IE708 POM  HIR  NAN
27 Jan 13   FJ41318:15B73WQF3844 NAN  AKL
27 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
27 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
27 Jan 13   FJ81022:00B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
27 Jan 13   FJ82022:30B73HQF3841 NAN  HNL
28 Jan 13   FJ23105:00B73H  NAN  TRW
28 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
28 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
28 Jan 13   PX08508:20B737IE709 NAN  HIR  POM
28 Jan 13KE13708:20A332     ICN  NAN  ICN
28 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
28 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
28 Jan 13   N703RK09:00G-5  NAN  YMY
28 Jan 13NZ5209:10B763   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
28 Jan 13   KE13809:55A332  ICN  NAN  ICN
28 Jan 13   NZ5310:15B763UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
28 Jan 13CTM116111:30CN235     NOU  NAN  TBU
28 Jan 13FJ23012:00B73H     TRW  NAN
28 Jan 13   CTM116112:30CN235  NOU  NAN  TBU
28 Jan 13FJ82112:55B73H   QF3840 HNL  NAN
28 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
28 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
28 Jan 13JQ11914:05A320     SYD  NAN  SYD
28 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
28 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
28 Jan 13   JQ12015:05A320  SYD  NAN  SYD
28 Jan 13SB33115:15A320     WLS  NAN  NOU
28 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
28 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
28 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
28 Jan 13   SB33116:10A320  WLS  NAN  NOU
28 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
28 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
28 Jan 13FJ41219:35B73W   QF3845 AKL  NAN
28 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
29 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
29 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
29 Jan 13   FJ26107:20B73WIE705/ NF41 NAN  VLI  HIR
29 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
29 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
29 Jan 13   FJ91109:00B744QF392 NAN  SYD
29 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
29 Jan 13   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
29 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
29 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
29 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
29 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
29 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
29 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3845 AKL  NAN
29 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
29 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
29 Jan 13FJ26017:25B73W   IE704/ NF40 HIR  VLI  NAN
29 Jan 13FJ21017:25B73H     TBU  NAN
29 Jan 13NZ75418:20A320   UA6764/ US5320 AKL  AKL
29 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
29 Jan 13   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
29 Jan 13FJ91018:45B744   QF391 SYD  NAN
29 Jan 13   NZ75519:20A320UA6765/ US5323 AKL  AKL
29 Jan 13   FJ25320:50B73H  NAN  APW
29 Jan 13   FJ81022:00B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX
29 Jan 13   FJ82223:59B73W  NAN  CXI  HNL
30 Jan 13FJ25201:35B73H     APW  NAN
30 Jan 13FJ93006:00B73H   QF395 MEL  NAN
30 Jan 13KE13708:20A332     ICN  NAN  ICN
30 Jan 13   FJ41108:45B73HQF3842 NAN  AKL
30 Jan 13NZ75208:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
30 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
30 Jan 13   KE13809:55A332  ICN  NAN  ICN
30 Jan 13   NZ75309:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
30 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
30 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
30 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
30 Jan 13JQ11914:05A320     SYD  NAN  SYD
30 Jan 13   VA15414:25B73H  SYD  NAN  SYD
30 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
30 Jan 13   JQ12015:05A320  SYD  NAN  SYD
30 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
30 Jan 13FJ41015:55B73H   QF3843 AKL  NAN
30 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
30 Jan 13FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
30 Jan 13   FJ92320:40B73HQF348 NAN  BNE
31 Jan 13   FJ23105:00B73W  NAN  TRW
31 Jan 13FJ81105:15B744   NZ4011/ QF3838 LAX  NAN
31 Jan 13FJ92205:15B73H   QF347 BNE  NAN
31 Jan 13   FJ92108:15B73HQF398 NAN  BNE
31 Jan 13   FJ39108:40B744  NAN  HKG
31 Jan 13   FJ41108:45B744QF3842 NAN  AKL
31 Jan 13NZ75208:55A320   UA6762/ US5320 AKL  NAN  AKL
31 Jan 13   FJ91109:00B73HQF392 NAN  SYD
31 Jan 13   NZ75309:55A320UA6763/ US5323 AKL  NAN  AKL
31 Jan 13FJ91411:25B73H     SYD  NAN
31 Jan 13FJ23012:00B73W     TRW  NAN
31 Jan 13VA15513:40B73H     SYD  NAN  SYD
31 Jan 13   FJ91513:40B73H  NAN  SYD
31 Jan 13   FJ41314:00B73WQF3844 NAN  AKL
31 Jan 13NF7414:00ATR 72-500     VLI  NAN  VLI
31 Jan 13   NF7514:40ATR 72-500  VLI  NAN  VLI
31 Jan 13VA17514:40B73H     BNE  NAN  BNE
31 Jan 13   VA15414:40B73H  SYD  NAN  SYD
31 Jan 13   VA17615:30B73H  BNE  NAN  BNE
31 Jan 13VA19515:40B73H     MEL  NAN  MEL
31 Jan 13FJ41016:05B744   QF3843 AKL  NAN
31 Jan 13   VA19416:45B73H  MEL  NAN  MEL
31 Jan 13FJ92016:50B73H   QF397 BNE  NAN
31 Jan 13   FJ93118:25B73HQF396 NAN  MEL
31 Jan 13FJ91018:30B73H   QF391 SYD  NAN
31 Jan 13   FJ81022:00B744NZ4010/ QF3839 NAN  LAX| Top | |


Coordinated Universal Time (UTC Fiji +12)
Coordinated Universal Time (UTC) is the primary time standard by which the world regulates clocks and time. It is one of several closely related successors to Greenwich Mean Time. Computer servers, online services and other entities that rely on having a universally accepted time use UTC for that purpose. If only limited precision is needed, clients can obtain the current UTC time from a number of official internet UTC servers. For sub-microsecond precision, clients can obtain the time from satellite signals. Time zones around the world are expressed as positive or negative offsets from UTC, as in this list.
Coordinated Universal Time is based on International Atomic Time (TAI), a time standard calculated using a weighted average of signals from atomic clocks located in nearly 70 national laboratories around the world.[1] The only difference between the two is that UTC is occasionally adjusted by adding a leap second in order to keep it within one second of UT1, which is defined by the Earth's rotation. In the 50 years up to and including 2011, a total of 34 leap seconds have been added; a 35th leap second is scheduled to be added on 30 June 2012.[2]
The UTC standard was officially standardized in 1961 by the International Radio Consultative Committee, after having been initiated by several national time laboratories. The system was adjusted several times over the following years, until leap seconds were adopted in 1972 in an effort to simplify future adjustments. A number of proposals have been made to replace it with a new system, which would eliminate leap seconds, but no consensus has yet been reached to do so.
"UTC" redirects here. For other uses, see UTC (disambiguation).
read more.....[ English ] [ Japanese ]


このエントリーをはてなブックマークに追加
LINEで送る
| Top | |


【2013/01/31 23:59】 Fijian Song | Trckback(51) | Comment(0) | | - top - >> >>
Allow only administrator to view?

Trackback URL-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 22:23】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 21:35】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 19:21】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 19:21】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 19:16】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 19:16】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 19:16】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:32】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:30】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:30】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:25】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:24】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:23】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:22】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:21】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 18:17】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:47】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:28】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:19】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:19】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:18】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:17】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:16】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:16】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:16】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:15】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:15】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 16:03】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 15:59】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 15:54】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/21 15:35】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:22】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:22】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:22】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:21】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:21】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:21】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:20】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 01:20】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 00:29】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 00:29】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 00:29】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 00:28】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 00:28】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 00:27】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/17 00:27】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/16 19:36】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/16 19:36】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/16 19:36】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/16 19:35】

-

管理人の承認後に表示されます

【2013/11/16 19:29】

 -top >>
| Top | |